Individuālās konsultācijas pieaugušajiem

Kas tās ir?

Individuālā psiholoģiskā konsultēšana ir viens no psiholoģiskās palīdzības veidiem. Tā ir brīvprātīga sadarbība starp psihologu un klientu, kuras laikā tiek risinātas kādas klientam aktuālas grūtības. Problēmu loks var būt plašs, piemēram,  personības vai attīstības krīzes, smagi dzīves notikumi un ar tiem saistītas krīzes (slimība, tuvinieka nāve u.c.), saskarsmes un attiecību problēmas (ar darba kolēģiem, ģimenes locekļiem u.c.), grūtības izdarīt izvēles un pieņemt lēmumus (izglītības un karjeras jautājumos u.c.), emocionālās grūtības (bailes, nemiers u.c.), eksistenciālie jautājumi (dzīves jēga u.c.), kā arī var tikt risināta virkne citu klientam aktuālo tēmu. Pie psihologa var vērsties arī cilvēki, kuri vēlas uzlabot savu dzīves kvalitāti, izzināt sevi.

Kā tas notiek? 

Tā kā nekad dzīvē nav vienādu cilvēku - nekad nav arī vienādu problēmu. Tāpēc psihologa pieeja klienta grūtībām vienmēr ir individuāla. Kopumā sadarbībai starp psihologu un klientu ir daži pamatprincipi: sākotnēji psihologs uzklausa klienta problēmu, vēlmes, vajadzības, gaidas un kopīgi ar klientu vienojas par sadarbības mērķi. Konsultāciju skaits, atkarībā no mērķa, var ilgt no 8 - 10 reizēm līdz vairākiem mēnešiem, tiekoties reizi nedēļā aptuveni 50 minūšu garā konsultācijā. Sadarbības laikā mērķis var tikt pārformulēts un, atkarībā no tā, var tikt mainīts arī tikšanās reižu skaits. Konsultēšanas procesa nobeigumā psihologs klientam sniedz savu skatījumu, kā ir noritējis sadarbības process, kādi ir rezultāti un uzklausa arī atgriezenisko saiti no klienta puses. Ir jāatceras, ka psiholoģiskā konsultēšana ir process, kurš prasa abpusēju rūpīgu iedziļināšanos un darbu, līdz ar to nozīmīgu rezultātu nevar sagaidīt pēc vienas vai divām tikšanās reizēm.

Ko dara un ko nedara psihologs?

Psiholoģisko konsultēšanu var piedāvāt psihologs, kuram ir maģistra grāds psiholoģijā. Psihologs strādā ar psihiski veseliem cilvēkiem (cilvēkiem bez garīgās veselības traucējumiem, piemēram, šizofrēnija) , viņš nav ārsts un nevar izrakstīt klientam zāles (piemēram, antidepresantus).  Psihologs virza un palīdz klientam pašam rast atbildes uz viņam būtiskiem jautājumiem, nedod vienīgo pareizo padomu, nenosoda, nemāca dzīvot un nerīkojas klienta vietā. Psihologs darbojas saskaņā ar Psihologu darba ētikas kodeksu, garantējot klientam pilnīgu konfidencialitāti, t.i., iegūtās informācijas neizpaušanu, izņemot gadījumus, kad klients apdraud savu vai citu cilvēku dzīvību vai veselību. Psihologam ir tiesības atteikt sadarbību, piemēram, gadījumos, kad problēma ir ārpus viņa kompetences robežām un ieteikt citus speciālistus, pie kuriem var saņemt pakalpojumus (psihiatra, psihoterapeita, psihologa ar specifisku kvalifikāciju u.c.), kā arī citos atsevišķos gadījumos.

Kādas metodes izmantoju darbam ar pieaugušajiem?

Psiholoģiskās konsultēšanas,  kognitīvi biheviorālās terapijas, EMDR terapijas, smilšu spēles terapijas metodes, atkarībā no klienta pieteiktās problēmas specifikas.

Kā var pieteikties konsultācijām?

Individuālām psiholoģiskām konsultācijām var pieteikties pieaugušie. Konsultāciju laiki ir saskaņojami iepriekš, piezvanot pa tālruni 26451980  vai arī uzrakstot e-pastu inese@ineseelsina.lv 

© 2015

 .